معرفی اعضا
 

دکتر مسعود نصیری زرندی
نام و نام خانوادگی :
    ریاست دانشگاه
ریاست هیأت اجرایی جذب
عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسي شیمی 
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی
نام و نام خانوادگی :
سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
دبیر هیأت اجرایی جذب
مسؤول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسی مواد
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

Copyright  © 2018 Semnan University   jazb.Semnan.ac.ir . All rights reserved .