تماس با ما

رئیس هیأت اجرایی جذب و ریاست دانشگاه سمنان

دکتر مسعود نصیری زرندی (دانشیار ـ مهندسی شیمی)                           mnasiri@semnan.ac.ir

 دبیر هیأت اجرایی جذب و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سمنان

دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی (دانشیار ـ مهندسی مواد)                    hmohammadian@semnan.ac.ir

آدرس الکترونیکی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب :                         jazb@semnan.ac.ir  

آدرس پستی:

سمنان ـ روبروی پارک سوکان ـ پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ـ کدپستی 19111-35131

ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه ـ دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه سمنان         

تلفن: 31533828-023  و   31533829-023   

Copyright  © 2018 Semnan University   jazb.Semnan.ac.ir . All rights reserved .