دریافت فرم ها
لازم به ذکر است که فرمت فایل جداول نباید بهم ریخته یا تغییر کند. تمام صفحات باید شامل تیتر و جای امضا باشند. در صورت نیاز به صفحات یا ردیف های بیشتر، باید کل صفحه کپی برداری و تکمیل شود (در صفحه جدید شماره ردیف از صفحه قبل ادامه پیدا می کند). در جداول موجود در فایل به هیچ وجه نباید تغییری ایجاد شود یا تعداد سطر و ستون­ها تغییر کند.
   دانلود : ادامه تحصیل.zip           حجم فایل 553 KB
   دانلود : بازه امتیازات بند 2-2 کیفیت تدریس.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : نحوه امتیاز دهی توانایی علمی 2-1-2 جدید.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود : BNazanin.zip           حجم فایل 52 KB
   دانلود : فرم معرفی و اعلام تغییرات کارگروه.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : فرم شماره 2-2-و کاربرگ ارزشیابی رئیس دانشکده.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : فرم شماره 2-1-ن کاربرگ نظم و انضباط.pdf           حجم فایل 231 KB
   دانلود : فرم شماره 2-2-هـ کاربرگ ارزشیابی مدیر گروه.pdf           حجم فایل 194 KB
   دانلود : فرم نمرات جلسه مصاحبه علمی 2-1-1 جدید.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : فرم نمرات جلسه مصاحبه علمی 2-1 جدید.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود : فرم گزينش استاد-طرح سربازی.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : فرم اطلاعات گروه آموزشي-طرح سربازی.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : جدول شماره پنج آموزشی2.1 مربی.docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : جدول شماره پنج آموزشی2.2 استادیار.docx           حجم فایل 230 KB
   دانلود : جداول تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی.zip           حجم فایل 230 KB
   دانلود : جداول تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی.zip           حجم فایل 226 KB
   دانلود : درخواست تبدیل وضعیت.docx           حجم فایل 20 KB
Copyright  © 2018 Semnan University   jazb.Semnan.ac.ir . All rights reserved .