لازم به ذکر است که فرمت فایل جداول نباید بهم ریخته یا تغییر کند. تمام صفحات باید شامل تیتر و جای امضا باشند. در صورت نیاز به صفحات یا ردیف های بیشتر، باید کل صفحه کپی برداری و تکمیل شود (در صفحه جدید شماره ردیف از صفحه قبل ادامه پیدا می کند). در جداول موجود در فایل به هیچ وجه نباید تغییری ایجاد شود یا تعداد سطر و ستون­ها تغییر کند.