دکتر مسعود نصیری زرندی
نام و نام خانوادگی :
    ریاست دانشگاه
ریاست هیأت اجرایی جذب
عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسي شیمی 
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار: 
 
 
 
 
 

دکتر فرشاد ورامینیان
نام و نام خانوادگی :
رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
دبیر هیأت اجرایی جذب
مسؤول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی
عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسی شیمی
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار: