اهداف هیات اجرایی جذب

به منظور انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی ،هیات اجرایی جذب در هر موسسه تشکیل خواهد شد.

وظايف هيأت اجرايي جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب ) 

1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي

2- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه 

3- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي 

5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي

6- ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی

7- اجرای آئین نامه ها و مقررات در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی،پیمانی،رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی

8- بررسی صلاحیت علمی وعمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه برای اعلام نظر

وظایف دبیرخانه 

1- انجام کلیه امورات محوله مربوط به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه وکارگروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه

2- پیگیری فراخوانهای  مربوط به دانشگاه

3- درج نیازهای استخدامی اعضای هیأت علمی فراخوانهای متمرکز وزارت علوم

4- پاسخگویی به سوالات کلیه متقاضیان

5- بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت

6- رابط هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع