درخواست تبدیل وضعیت

درخواست تبدیل وضعیت

به منظور آغاز به کار و ارائه درخواست تبدیل وضعیت، باید فرم "درخواست تبدیل وضعیت" را از منوی فرم ها دریافت کرده و پس از تکمیل، آن را به رئیس هیأت اجرایی جذب در اتوماسیون ارسال کنید.