آخرین اخبار دانشگاه

شرکت دبیر جذب در نشست دبیران جذب دانشگاه های شهر تهران

شرکت دبیر جذب دانشگاه سمنان به عنوان دانشگاه مهمان در نشست دبیران جذب دانشگاه های شهر تهران به منظور هم اندیشی برای تبادل تجربیات و تسهیل فرایندهای جذب.

آرشیو